• TICKET

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE, DIRECTORATE OF NATIONAL PALACES

İHALE - SARAY, KÖŞK VE KASIR BAHÇELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE OSMANLI ÇİMİ (OPHİOPOGON JAPONICUS) (MONTAJLI ) 4 KALEM MAL ALIMI İŞİ

İHALE İLANI

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SARAY, KÖŞK VE KASIR BAHÇELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE OSMANLI ÇİMİ (OPHİOPOGON JAPONICUS) (MONTAJLI )Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2021/75438

1 - İdarenin

  1. a) adresi: Vısnezade Mah. Dolmabahçe Sarayı 34357
  2. b) telefon ve faks numarası : 0 212 236 90 00 – 0 212 259 03 26
  3. c) elektronik posta adresi (varsa):

2 - İhale konusu mal alımı işinin :

  1. a) Niteliği Türü ve miktarı: Saray, Köşk Ve Kasır Bahçelerinde Kullanılmak Üzere Osmanlı Çimi (Ophiopogon Japonıcus) (Montajlı ) 4 Kalem Mal Alımı işi
  2. b) Yapılacağı yer:C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
  3. c) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren

ç) İşin Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren – 15 Eylül 2021 tarihine kadar.

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

  1. a) Yapılacağı yer: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) – Kızlarağası Binası Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST
  2. b) Tarihi ve saati : 04.03.2021 - 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi yada esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartname belirtilen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartname belirtilen Geçici Teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.   

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Özel ve Kamu kurumlarında Ophiopogon Japonicus Osmanlı Çimi Tedariği yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gören belirlenecektir.

6- İhale sadece yerli istekliler teklif verebilir.

7-  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TL karşılığı Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı- Satınalma Birimi Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresinden bankaya yatırılacak dekont karşılığında satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Birimi Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-  Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar:

14- İdare, verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

15- İstekliler, doküman bedelini T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü TR77 0000 1001 0000 0350 1540 43   nolu hesaba (ihale adı ve firma adı belirtilerek) yatıracakları dekont karşılığında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İstanbul adresinden alabilirler.