Yer ve Mekân Kiralama

MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06.02.2013
Karar Sayısı : 41
Başkanlık Divanı Karar Tarihi :03.10.2013
Karar Sayısı : 55
Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 27.01.2016
Karar Sayısı :3

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerin kullanım ve tahsis usullerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı saray, köşk ve kasırların tahsis edilecek alanlarının belirlenmesini, söz konusu alanlarda düzenlenecek etkinliklerin içeriğini, tahsis koşullarını ve bedellerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 1/12/2011 tarih ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tahsis kapsamı dışındaki yerler

MADDE 4 - (1) Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu ve Medhal Salonu, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan'ın bizzat kullanımlarına ayrılmış olup tahsis kapsamı dışındadır. Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı tarafından düzenlenecek etkinlikler için de kullanılabilir.

Tahsis talebi

MADDE 6- (1) Tahsis talebinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar, talebin içeriğini belirten bir yazı ile tahsisi istenen tarihten en az 10 gün önce Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığına başvururlar. Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı başvuru hakkındaki görüşünü Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığının ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik Makamının onayına veya TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ve TBMM Başkanlık Makamının onayına sunar. Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe ile Beylerbeyi Sarayı Hasbahçe ve Harem Bahçe hariç, tüm tahsis edilebilir mekânların oluru, tam bedel karşılığı TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik Makamınca yapılır. Ücretsiz ve indirimli bedel ile yapılan tahsisler ise, TBMM Başkanlık Makamı'nca onaylanır.

(2) Sergi Mekânı için tahsis talebinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar, sergilenecek eserlere ait bilgi ve belgelerle birlikte Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığına başvururlar. Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, serginin uygunluğunu değerlendirip karara bağlar. Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sanat Galerisi, Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk ve Beylerbeyi Sarayı Tünel,

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik Makamının onayı ile, diğer mekanlar ise Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığının müteselsil onayı ile 15 günü geçmemek kaydıyla sergi amaçlı tahsis edilebilir. Sergi Mekânları bireysel sergilere ücretli; vakıf, dernek gibi kuruluşlara TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik Makamının onayı ile ücretsiz tahsis edilebilir.

Tahsis kuralları

MADDE 7- (1) Tahsis edilen mekânlarda Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı tarafından belirlenenler dışında uyulması zorunlu kurallar şunlardır:
a) Tahsis edilen mekânlarda tarihi yapıyı bozacak, zarar verecek her hangi bir eylemde bulunulamaz.
b) Tahsis edilen tarihi mekânlarda, havai fişek, volkan ve konfeti kullanılamaz. Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu giriş merdivenleri ve mermer sahanlık üzeri podyum yapılarak kullanılamaz.
c) Saray duvarlarına gelen ses seviyesi 90 desibel ses şiddetini aşamaz.
ç) Tahsis edilen mekânlarda siyasi amaçlı toplantı ve gösteriler yapılamaz.
d) Tahsis edilen mekân ancak, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından belirlenen saatler içinde kullanabilir.
e) Resepsiyon akşamları gezi talebi olması halinde iki tam bilet ücreti karşılığında saray, köşk ve kasırlarda gezi gerçekleştirilebilir.

(2) Sergi Mekânı için tahsis talebinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar, sergilenecek eserlere ait bilgi ve belgelerle birlikte Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığına başvururlar. Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, serginin uygunluğunu değerlendirip karara bağlar. Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sanat Galerisi, Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk ve Beylerbeyi Sarayı Tünel,

Tahsis bedeli

MADDE 8 - (1) Tahsis bedelleri, TBMM Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.

Ücretsiz tahsis

MADDE 9- (1) Tahsis edilebilir mekânlarda, TBMM Başkanlığı veya Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı ile kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinliklerden tahsis bedeli alınmaz.

(2) Ülkemize itibar ve prestij kazandıracak ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel ve benzeri etkinliklere, bu esaslar dışında TBMM Başkanı ücretsiz veya tahsis bedelinin % 20 sine kadar indirimli bedel ile tahsis edebilir.

(3) Kültürel amaçlı sergiler için ücretsiz olarak tahsis edilen mekânlar ve tahsis şartları, bu Yönetmelik ekinde sunulmuştur.

Protokol

MADDE 10- (1) İlgili makamlarca onaylanan tahsisler için mekânın kullanım şartlarını ve tarafların yükümlülüklerini içeren protokol düzenlenir. Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde mevcut protokolde değişiklik yapılabilir veya ek protokol düzenlenebilir. Protokol hükümleri Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

Teminat ve hasar sorumluluğu

MADDE 11- (1) Tahsis yapılan kişi veya kurumdan, bu Yönetmeliğe ve protokole aykırı davranma, tahsis edilen alana zarar verme ihtimal ve riskine karşı tahsis bedelinin % 25'i oranında teminat alınır. Alınan teminat, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığının ilgili birimlerince etkinlik sonrası düzenlenecek rapora göre iade edilir. Söz konusu raporda hasar belirtilmiş ise Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından belirlenen hasar bedeli düşüldükten sonra kalan teminat tutarı tahsis yapılan kişi veya kuruma iade edilir. Hasar olmaması halinde ise, yatırılan teminatın tamamı tahsis yapılan kişi veya kuruma iade edilir.

(2) Milli Saraylara bağlı saray, köşk ve kasırlar ülkemize itibar ve prestij kazandıracak ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel ve benzeri etkinlikler için bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen durumlar dışında TBMM Başkanınca ücretsiz veya indirimli tahsis edildiğinde meydana gelecek hasar bedeli tahsis yapılan kişi veya kurum tarafından karşılanır.

Tahsis bedellerinin ve teminatın alınması


MADDE 12- (1) Saray, köşk ve kasırlarda tahsis edilecek mekanlar, talep edilen tarihte uygun ise tahsis bedelinin % 25'i

T.C.Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi Milli Saraylar IBAN: TR35 0001 0005 2986 8469 9950 10 no'lu hesaba yatırılır.

(2)Talebin onaylanmaması halinde yatırılan bedel iade edilir. Ancak tahsis talebinde bulunan kişi, onaydan sonra etkinliği iptal etmesi halinde yatırılan %25 bedelin tamamı özel ödenek hesabına irat kaydedilir.

(3) Talebin onaylanması halinde ise tahsis bedelinin geri kalan kısmı (%75), T.C.Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi Milli Saraylar IBAN: TR35 0001 0005 2986 8469 9950 10 no'lu hesaba yatırılır.

(4) Etkinlik sonrasında tahsis edilen mekanlarda verilecek zararları karşılamak üzere tahsis bedelinin % 25'i teminat olarak, T.C. Ziraat Bankası TBMM Şubesi IBAN: TR 87 0001 0009 0303 2984 6760 01 no'lu hesaba yatırılır.

(5) Tahsis talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşun tahsis bedelinin tamamı yatırıldıktan sonra etkinliği iptal etmesi halinde, yatırılan bedelin %75’i iade edilir, kalan %25 özel ödenek hesabına irat kaydedilir.

Sorumluluk

MADDE 13-(1) Bu Yönetmelik ve düzenlenen protokol hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sonuçlardan tahsis yapılan kişi, kurum ve kuruluş sorumludur. Yönetmelik ve protokol hükümlerine aykırılık halinde ve kamu yararının gerektirdiği hallerde Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı tahsisin kaldırılması için TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine başvurabilir. Makamca söz konusu durumlarda tahsisin kaldırılmasına karar verilebilir.

Güvenlik

MADDE 14-(1) Bu yönetmelik kapsamında, tahsis edilebilir dış mekanlarda yapılacak olan etkinliklerin hazırlığında çalışacak firma personelinin alana girişleri, Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü tarafından kontrollü olarak sağlanır.

Tahsis edilebilir alanlardaki protokol davetlerinde ve iç mekan tahsislerinde çalışmalara katılacak kişiler GBT kontrolü yapılarak içeri alınır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 15-(1) 27/01/2016 tarihli ve 3 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile onaylanan Milli Saraylara Bağlı Birimlerin Tahsisine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 17-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.