İHALE - BEYKOZ BİLLUR VE CAM MÜZESİ TEHŞİR TANZİM UYGULAMA İŞİ


İHALE İLANI

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BEYKOZ BİLLUR VE CAM MÜZESİ TEHŞİR TANZİM UYGULAMA İŞİ


Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası : 2019/545523


1 - İdarenin

a) adresi : Vısnezade Mah. Dolmabahçe Sarayı 34357

b) telefon ve faks numarası : 0 212 236 90 00 – 0 212 259 03 26

c) elektronik posta adresi (varsa) : 


2 - İhale konusu yapım işinin :

a)Niteliği Türü ve miktarı : BEYKOZ BİLLUR VE CAM MÜZESİ TEHŞİR TANZİM UYGULAMA İŞİ / Uygulama işi

b)Yapılacağı yer : Beykoz Cam ve Billur müzesi

c)İşe Başlama Tarihi : Sözleşme imzalanarak Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak 02.01.2020 tarihinde işe başlanır başlanacak.

ç)İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür


3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) – Kızlarağası Binası Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST

b) Tarihi ve saati : 20.11.2019 - 11:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi yada esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartname belirtilen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartname belirtilen Geçici Teminat,

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda  bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 


4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.


4.2.2.1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

4.2.2.2 İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 


Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a)Cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) ez az 0,75 olması

b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması

c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması ,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler


a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tablolarının, 

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturaları. Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin  iş deneyimini gösteren belgeler


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Kamu veya Özel Sektörde tarihi eserlerin sergileneceği veya depolanacağı vitrin, pano, podyum, depolama sistemleri veya bunların benzerlerinin imalatları ve bu imalatların alarm, iklimlendirme, güvenlik ve diğer elektrik, elektronik, mekanik, uygulamalarını yapmak.


4.5.İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.


4.5.1. Teklif edilecek malzemelerin üretici ismi ve ülkesini, ürünün marka ve modelini belirterek (ekipman listesi) teklif zarfına konulmalıdır.

4.5.2.Teklif edilen cihazlara ait referans listesi teklif zarfında verilecektir.

4.5.3.istekliler tekliflerinde her türlü cihaz ve aksesuarların siparişe esas fabrika kod numaralarını bildireceklerdir.

4.5.4.Teklif edilen cihazlara ait ana ve tali cihazlarla bunların opsiyonları,aksesuarları ve yedek malzemeleri teklif ile birlikte bildireceklerdir.

4.5.5.İstekli cihazlara ait broşür,prospektüs,bakım onarım ve kullanıcı kitapları,CD/DVD leri teklifle beraber verecektir.


4.5.6.İsteklinin veya isteklinin ürünlerini satmaya yetkili olduğu üreticinin Kapsamı; Müze vitrin sistemleri konusu olan ISO9001 belgesine ve İstekli, kullanacağı UV Cam yapıştırıcı, şeffaf silikon fitil gibi kimyasal içerikli malzemelerinin daimi sergilere uygun olduğunu gösteren ilgili malzemelere ait “ Oddy Test Uygunluk Raporu”nu sunmalıdır.


5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gören belirlenecektir.

6- İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TL karşılığı Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı- Satınalma Birimi Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresinden bankaya yatırılacak dekont karşılığında satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Birimi Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İhalelerde, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri ile Yönetmeliğin atıfta bulunduğu hükümler hariç 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. Diğer Hususlar:

14-İdare, verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

15- İstekliler, doküman bedelini T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü TR77 0000 1001 0000 0350 1540 43   nolu hesaba (ihale adı ve firma adı belirtilerek) yatıracakları dekont karşılığında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İstanbul adresinden alabilirler.