İHALE - Tarihi Bahçelerin 2020 Yılı Bakım Onarımının ve Temizliğinin Yaptırılması İşi

“Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı tarihi bahçelerin 2020 yılı bakım onarımının ve

temizliğinin yaptırılması işi” Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde bulunan Tarihi Bina ve

Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları

Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2019/618331

1-İdarenin

a)Adresi :Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul

b)Telefon ve faks numarası :0212 236 90 00- 0212 236 29 06

c)Elektronik posta adresi :---

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:---

2-İhale konusu yapım işinin:

a)Niteliği, türü ve miktarı: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı tarihi bahçelerin 2020 yılı

bakım onarımının ve temizliğinin yaptırılması işi

b)Yapılacağı yer : Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayları, Beykoz Kasrı,

Maslak Kasrı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Yıldız Sarayı ve Aynalıkavak Kasrı, Abraham Paşa

Köşkü (Beykoz Cam Müzesi ), Yıldız Porselen Fabrikası, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası,

Ambarlar ve Ankara Palas Tarihi Bahçeleri

c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak

işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 345 takvim günüdür.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası

Beşiktaş İstanbul

b)Tarih ve saati : 13/12/2019 -11.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya

ilgili meslek odası belgesi.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.

4.1.6. İstekli TSE 12866 Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunacaktır. Sunulan bu

belgenin TSE de yürürlük tarihi geçerli olmalıdır.


Standart Form -MS-002.1/Y

Açık İhale Usulü İlan Formu

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1.Bankalardan temin edilecek belgeler;

Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da

birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2.İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer

belgeleri:

4.2.2.1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

4.2.2.2.İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir

ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir

tablolarının,

b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım

işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturaları.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli

yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yılda sağlayamayanlar,

son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belge.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde peyzaj bakımı, her türlü park ve yeşil alanların bakım

onarımı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesini ihale dosyasında sunacaktır

4.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

4.5.1. Kullanılacak motorlu araçların en az yarısının yüklenici firmanın öz malı olması

gerekmektedir. İstekli bu araçları teklif zarfında belgelendirecektir

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300.-TL (Türk Lirası) karşılığı Destek

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satınalma) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


Standart Form -MS-002.1/Y

Açık İhale Usulü İlan Formu

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Destek Hizmetleri

Dairesi Başkanlığı Dolmabahçe sarayı Kızlarağası Binası (Satınalma) Beşiktaş İSTANBUL

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9-Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %5 ’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (altmış) takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İhalelerde, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri ile Yönetmeliğin atıfta bulunduğu

hükümler hariç 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

14-İdare verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

15-İdari Şartnamenin 4. maddesinin 1.bendi gereğince; isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını

satın alması zorunlu olduğundan, ihaleye katılacak isteklilerin ihale doküman bedelini Milli

Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ nün TR77 0000 1001 0000 0350 1540

43 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.