YILDIZ PORSELEN FABRİKASI TİCARET AMBARI TAŞIYICI SİSTEM GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ - ÖN YETERLİK İLANI

YILDIZ PORSELEN FABRİKASI TİCARET AMBARI TAŞIYICI SİSTEM GÜÇLENDİRİLMESİ  İŞİ

 

TBMM RESTORASYON VE TEKNİK UYGULAMALAR BAŞKANLIĞI

                                        ÖN YETERLİK İLANI                                    

  

 

Yıldız Porselen Fabrikası Ticaret Ambarı Taşıyıcı Sistem Güçlendirilmesi  İşi, TBMM Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.[ Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 3 (Üç)  aday teklif vermeye davet edilecektir. ] İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2017/273006

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Vişnezade Mah. Dolmabahçe Sarayı 34357 Beşiktaş /İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

: 0 212 236 90 00 – 0 212 236 53 87

c) Elektronik posta adresi

:

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.tbmm.gov.trwww.millisaraylar.gov.tr

2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Yıldız Porselen Fabrikası Ticaret Ambarı Taşıyıcı Sistem Güçlendirilmesi  İşi

b) Yapılacağı yer

: Yıldız Porselen Fabrikası

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş)  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 90(doksan) takvim günüdür

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

 

a) Yapılacağı yer

: Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:23.06.2017- 11:00

 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği ön yeterlik şartnamesinin ekinde belirtilen başvuru mektubu,

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgesi olarak isteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen veya devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80 ‘ ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen veya ilk sözleşme bedelinin en az %80 ‘ i oranında denetlenen yada yönetilen veya devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80 ‘inin gerçekleştirilmesi şartıyla, geçici kabulü yapılan işlere ilişkin ön yeterlik ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirme tutarı 300.000,00 TL ‘ndan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge. ( Ön yeterlik şartnamesindeki usulle puanlama yapılacaktır.)

4.3.1.1. İş Deneyim Belgesine esas olmak üzere son hakkediş raporu veya kesin hakkediş raporunun ön veya arka kapağı ile imalat listelerin onaylı suretlerinin sunulması zorunludur.

4.3.1.2. İş Deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

4.3.1.3. İhale konusu iş veya işin bölümleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler değerlendirmeye alınacaktır.

 

4.3.2. İş deneyim Belgeleri : (Benzer iş kapsamında 2 adet)

Yeterlik kriteri olarak değerlendirilmeyecek olup, yalnız puanlamaya esas alınacaktır.

İş deneyim belgesi olarak isteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen veya devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80 ‘ ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen veya ilk sözleşme bedelinin en az %80 ‘ i oranında denetlenen yada yönetilen veya devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80 ‘inin gerçekleştirilmesi şartıyla, geçici kabulü yapılan işlere ilişkin ön yeterlik ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirme tutarı toplam (2 adet iş deneyim belgesinin) 90.000,00 TL ‘den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2.1. İş Deneyim Belgesine esas olmak üzere son hakkediş raporu veya kesin hakkediş raporunun ön veya arka kapağı ile imalat listelerin onaylı suretlerinin sunulması zorunludur.

4.3.2.2. İhale konusu iş veya işin bölümleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler değerlendirmeye alınacaktır.

4.3.2.3. İş Deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

4.3.2.4. İş Deneyim Belgesi olarak en fazla 2 (İki) adet belge sunulacak, ikiden fazla belge sunulması halinde ön yeterlikte hangi iki iş deneyim belgesinin ön yeterlik değerlendirilmesine esas alınacağının bildirilmesi zorunlu olup, bu bildirimde bulunmayan ve ikiden fazla iş deneyim belgesi sunulan durumlarda, iş deneyim belgeleri bu madde kapsamında puanlamaya tabi tutulmayacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. 11.06.2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tebliğin B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Gerçek kişilerin mezuniyet belgeleri kabul edilmemektedir.

4.5. Firmanın organizasyon yapısının değerlendirilmesi:

Yeterlik kriteri olarak değerlendirmeyecek olup, yalnız puanlama esas alınacaktır.

En az beş yıl deneyimli 1 (Bir) adet İnşaat Mühendisi, 1 (Bir) adet 3 Yıl Deneyimli Elektrik Teknikeri puanlamaya esas olacak ve bunların değerlendirilmesine ilişkin puanlama esasları ve deneyim sürelerinin tevsiki işe ait ön yeterlik şartnamesinde belirtilen şartlarda yapılacaktır.

5-ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

6 -Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 250 TL (iki yüzellitürklirası) ve ihale dokümanı 150 TL (yüzellitürklirası)  karşılığı Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını Başkanlığımızdan satın almaları zorunludur.

 

7 -Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 22.06.2017 tarihi ve 11:00 saatine kadar Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı (Satınalma) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

8 -Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9-İhalelerde, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri ile Yönetmeliğin atıfta bulunduğu hükümler hariç 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

 

Diğer Hususlar

 

-          İsteklilere ihale dokümanı satışı yapılmayacak olup, isteklilerin ön yeterlik başvurularını, ön yeterlik şartnamesi doğrultusunda hazırlayarak, ön yeterlik değerlendirme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

 

-          Ön yeterlik dokümanı bedeli TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığının Ziraat Bankası TR-8700 0100 0903 0329 8467 6001 numaralı hesabına yatırılarak Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı- Satınalma Biriminden Ön yeterlik dokümanı temin edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Standart Form – TBMM-MS-002.2/Y

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu

Tüm İhale Duyuruları
BİLGİSAYAR BİLEŞENİ VE ÇEVRE BİRİMİ SATIN ALINMASI İŞİ
(SOLUNUM VE VÜCUT KORUYUCU) İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ SATIN ALINMASI İŞİ 2018
IHLAMUR KASRI ÇEVRE DUVARLARI RESTORASYON PROJESİ UYGULAMA İŞİ
ELEKTRİK ATÖLYESİ RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 164 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINMASI İŞİ
SARAY KÖŞK KASIRLARDA BULUNAN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS) VE DATA CENTER İÇİN AKÜ ALIMI
SARAY KÖŞK ve KASIRLARIN RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 14 KALEM MUHTELİF KERESTE SATIN ALINMASI İŞİ
KÜÇÜKSU KASRI KANDİLLİ GÖKSU CADDESİ ÜZERİNDE YER ALAN ÇEVRE DUVARLARINA FERFORJE KORKULUK YAPILMASI İŞİ
DÜZELTME İLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI RESTORASYON VE TEKNİK UYGULAMALAR BAŞKANLIĞI
YILDIZ ŞALE KÖŞKÜ, B BLOK 1 KISIM, RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON/KONSERVASYON, YAPISAL İYİLEŞTİRME, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
YILDIZ ŞALE KÖŞKÜ B BLOK 2. KISIM RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON KONSERVASYON YAPISAL İYİLEŞTİRME MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
DOLMABAHÇE SARAYI KRİSTAL MERDİVEN VE ÇEVRE ODALARI RÖLÖVE RESTİTÜSYON RESTORASYON KONSERVASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
28 KALEM KABA İNŞAAT MALZEME ALIMI
TURKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞUNDAKİ TARİHI BİNA VE OBJELERİN ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI YONETMELİĞİ 2018 YILI PARASAL LİMİTLER
BEYKOZ, MASLAK, KÜÇÜKSU, IHLAMUR, YILDIZ ŞALE VE AYNALIKAVAK KASRI, FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ VE FİLİZİ KÖŞK TARİHİ BAHÇELERİNİN 2018 YILI BAKIMININ VE TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ
SES ve GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI
2018 YILI İÇİN SAYFA BAŞI ÇIKTI HİZMETİ ALIMI
2017 YILI LİSANSLI YAZILIM ALIMI VE ABONELİK HİZMETİ YENİLEMESİ İŞİ
YILDIZ PORSELEN FABRİKASI TİCARET AMBARI TAŞIYICI SİSTEM GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ
YILDIZ ŞALE KAMPÜS ALANI KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI İŞİ (MONTAJ DAHİL)
SARAY, KÖŞK ve KASIRLARIN RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM MUHTELİF KERESTE SATIN ALINMASI İŞİ
YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ GENEL SEKRETERLİK VE SOSYAL TESİS BİNALARININ İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON YAPILMASI İŞİ
ISTABL-I AMIRE-İ FERHAN MANEJ BINASI ONARIM İŞİ
YILDIZ PORSELEN FABRİKASI TİCARET AMBARI TAŞIYICI SİSTEM GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ - ÖN YETERLİK İLANI
TBMM MİLLİ SARAYLAR ŞANTİYELERİNE PERSONEL KONTEYNERİ YAPIM İŞİ
SARAY, KÖŞK VE KASIRLARIN RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 98 KALEM MUHTELİF BOYA,VERNİK VE CİLA MALZEMESİ SATIN ALINMASI İŞİ
ÇOK NOKTADAN ÇOK NOKTAYA (MPLS VPN) İNTERNET HİZMETİ İLE 3G4G MOBİL APN HAT ALIM 3G4G MOBİL KABLOSUZ MODEM ALIM İŞİ
(SOLUNUM VE VÜCUT KORUYUCU) İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ SATIN ALINMASI İŞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞUNDAKİ TARİHÎ BİNA VE OBJELERİN ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİ
*** TURKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞUNDAKİ TARİHI BİNA VE OBJELERİN ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI YONETMELİĞİ 2018 YILI PARASAL LİMİTLER

** TBMM BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞUNDAKİ TARİHİ BİNA VE OBJELERİN ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİ

Hizmet Alımları

1-Hizmet açık ihale idari şartname-MS
2-Hizmet belli istekliler ön yeterlik şartnamesi-MS
3-Hizmet belli_istekliler idari şartname-MS
4-Hizmet Pazarlık a c ç idari şartname-MS
5-Hizmet pazarlık b d e idari şartname-MS
6-Hizmet Tip Sözleşme-MS
7a-Hizmet_standart_formlar-MS
8-Hizmet Genel sartname--MS

Mal Alımları

1-Mal AÇIK İHALE idari şartname-MS
2-Mal Pazarlık (b),(d),(e) Tip İdari Şartname-MS
3-Mal Pazarlık (a),(c),(ç) Tip İdari Şartname-MS
4-Mal Belli İstekliler Ön Yeterlik Şartnamesi-MS
5-Belli İstekliler Tip İdari Şartname -MS
6-Mal Sözleşme-MS
7-STANDART FORMLAR-MS

Yapım İşleri

1-YAPIM_AÇIK İHALE İDARİ ŞARTNAME-MS
2-YAPIM_PAZARLIK_BDE İDARİ ŞARTNAME-MS
3-YAPIM_PAZARLIK_ACÇ_İDARİ ŞARTNAME-MS
4-YAPIM_BELLİ_İSTEKLİLER_ÖN_YETERLİK_ŞARTNAMESİ-MS
5-YAPIM_BELLİ_İSTEKLİLER_İDARİ ŞARTNAME-MS
6-YAPIM_SÖZLEŞME-MS
7-YAPIM_STANDART_FORMLAR_MS
8-YAPIM_GENEL_ŞARTNAMESİ-MS
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73