Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918)

Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918)


Sultan Abdülmecid ile Gülcemal Kadınefendi’nin oğlu olan 35. Osmanlı padişahı Sultan V. Mehmed Reşad (1844-1918), Fars edebiyatı ve Mevlevîlikle ilgilenmiştir. Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi üzerine, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişi ile Hareket Ordusu'nun girişi arasında benzerlik kurularak, Reşad Efendi V. Mehmed adıyla tahta çıkartılmıştır. Yıldız Sarayı'nda oturmak istemeyen Sultan V. Mehmed Reşad, Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiştir. Siyasî çalkantıların olduğu Sultan V. Mehmed Reşad döneminde Balkan Savaşları ve ardından yapılan I. Dünya Savaşı ile salgın hastalıklar, açlık ve yoksulluklar yaşanmıştır. Çanakkale Savaşı ile tarihimizde iz bırakan bu dönemde, İttihat ve Terakki Cemiyeti, ülke yönetiminde etkili olmuştur. 1911 yılında Arnavutları teskin için Üsküp, Kosova, Priştine ve Manastır gibi Arnavut nüfusunun yoğun olduğu vilâyetlere yaptığı Rumeli gezisine çıkan Sultan V. Mehmed Reşad, 3 Temmuz 1918 tarihinde vefat etmiş ve Eyüp'teki türbesine defnedilmiştir.

Sarayda Yaşamış Şahsiyetler
Sultan III. Selim (1761-1808)
Sultan Abdülmecid (1839-1861)
Sultan Abdülaziz (1861-1876)
Sultan V. Murad (1876-1876)
Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)
Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918)
Sultan VI. Mehmed Vahideddin (1918-1922)
Halife Abdülmecid Efendi (1922-1924)
Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-1938)
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73