Yer ve Mekan Kiralama
MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN
TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06.02.2013
Karar Sayısı : 41
Başkanlık Divanı Karar Tarihi :03.10.2013
Karar Sayısı : 55
Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 27.01.2016
Karar Sayısı :3

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerin kullanım ve tahsis usullerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı saray, köşk ve kasırların tahsis edilecek alanlarının belirlenmesini, söz konusu alanlarda düzenlenecek etkinliklerin içeriğini, tahsis koşullarını ve bedellerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 1/12/2011 tarih ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tahsis kapsamı dışındaki yerler
MADDE 4 - (1) Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu ve Medhal Salonu, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan'ın bizzat kullanımlarına ayrılmış olup tahsis kapsamı dışındadır. Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı tarafından düzenlenecek etkinlikler için de kullanılabilir.

Tahsis edilebilir alanlar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik ekinde sunulan; Milli Saraylara bağlı tahsis edilebilir mekânlar, tahsis edilecek mekânın niteliğine uygun olmak koşulu ile kişi, kurum ve kuruluşlara, kültürel, bilimsel ve geleneksel etkinlikler için belirlenen koşullarda tahsis edilebilir. Müze olarak kullanılan yerler hariç olmak üzere Milli Saraylar bünyesinde bulunan mekânlar ihtiyaç halinde TBMM Başkanının onayı ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Kamu Denetçiliği Kurumunun kullanımına geçici olarak tahsis edilebilir. Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe ile Beylerbeyi Sarayı Hasbahçe ve Harem Bahçe, yalnızca uluslararası prestij sağlayan etkinliklere TBMM Başkanı onayı ile ücretli tahsis edilebilir.

Tahsis talebi
MADDE 6- (1) Tahsis talebinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar, talebin içeriğini belirten bir yazı ile tahsisi istenen tarihten en az 10 gün önce Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığına başvururlar. Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı başvuru hakkındaki görüşünü Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığının ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik Makamının onayına veya TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ve TBMM Başkanlık Makamının onayına sunar. Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe ile Beylerbeyi Sarayı Hasbahçe ve Harem Bahçe hariç, tüm tahsis edilebilir mekânların oluru, tam bedel karşılığı TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik Makamınca yapılır. Ücretsiz ve indirimli bedel ile yapılan tahsisler ise, TBMM Başkanlık Makamı'nca onaylanır.

(2) Sergi Mekânı için tahsis talebinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar, sergilenecek eserlere ait bilgi ve belgelerle birlikte Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığına başvururlar. Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, serginin uygunluğunu değerlendirip karara bağlar. Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sanat Galerisi, Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk ve Beylerbeyi Sarayı Tünel,
TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik Makamının onayı ile, diğer mekanlar ise Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığının müteselsil onayı ile 15 günü geçmemek kaydıyla sergi amaçlı tahsis edilebilir. Sergi Mekânları bireysel sergilere ücretli; vakıf, dernek gibi kuruluşlara TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik Makamının onayı ile ücretsiz tahsis edilebilir.

Tahsis kuralları
MADDE 7- (1) Tahsis edilen mekânlarda Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı tarafından belirlenenler dışında uyulması zorunlu kurallar şunlardır:
a) Tahsis edilen mekânlarda tarihi yapıyı bozacak, zarar verecek her hangi bir eylemde bulunulamaz.
b) Tahsis edilen tarihi mekânlarda, havai fişek, volkan ve konfeti kullanılamaz. Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu giriş merdivenleri ve mermer sahanlık üzeri podyum yapılarak kullanılamaz.
c) Saray duvarlarına gelen ses seviyesi 90 desibel ses şiddetini aşamaz.
ç) Tahsis edilen mekânlarda siyasi amaçlı toplantı ve gösteriler yapılamaz.
d) Tahsis edilen mekân ancak, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından belirlenen saatler içinde kullanabilir.
e) Resepsiyon akşamları gezi talebi olması halinde iki tam bilet ücreti karşılığında saray, köşk ve kasırlarda gezi gerçekleştirilebilir.

(2) Ihlamur Kasrı'ndaki tüm alanlar, Florya Atatürk Köşkü bahçesindeki alanlar ile Filizi Köşk Bahçesinin kullanım şartları Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığınca belirlenir ve alınan ücret (T.C. Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi TR 3100 0100 0529 4047 9033 5025) no'lu hesaba aktarılır.

Tahsis bedeli
MADDE 8 - (1) Tahsis bedelleri, TBMM Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.

Ücretsiz tahsis
MADDE 9- (1) Tahsis edilebilir mekânlarda, TBMM Başkanlığı veya Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı ile kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinliklerden tahsis bedeli alınmaz.

(2) Ülkemize itibar ve prestij kazandıracak ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel ve benzeri etkinliklere, bu esaslar dışında TBMM Başkanı ücretsiz veya tahsis bedelinin % 20 sine kadar indirimli bedel ile tahsis edebilir.

(3) Kültürel amaçlı sergiler için ücretsiz olarak tahsis edilen mekânlar ve tahsis şartları, bu Yönetmelik ekinde sunulmuştur.

Protokol
MADDE 10- (1) İlgili makamlarca onaylanan tahsisler için mekânın kullanım şartlarını ve tarafların yükümlülüklerini içeren protokol düzenlenir. Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde mevcut protokolde değişiklik yapılabilir veya ek protokol düzenlenebilir. Protokol hükümleri Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

Teminat ve hasar sorumluluğu
MADDE 11- (1) Tahsis yapılan kişi veya kurumdan, bu Yönetmeliğe ve protokole aykırı davranma, tahsis edilen alana zarar verme ihtimal ve riskine karşı tahsis bedelinin % 25'i oranında teminat alınır. Alınan teminat, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığının ilgili birimlerince etkinlik sonrası düzenlenecek rapora göre iade edilir. Söz konusu raporda hasar belirtilmiş ise Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından belirlenen hasar bedeli düşüldükten sonra kalan teminat tutarı tahsis yapılan kişi veya kuruma iade edilir. Hasar olmaması halinde ise, yatırılan teminatın tamamı tahsis yapılan kişi veya kuruma iade edilir.

(2) Milli Saraylara bağlı saray, köşk ve kasırlar ülkemize itibar ve prestij kazandıracak ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel ve benzeri etkinlikler için bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen durumlar dışında TBMM Başkanınca ücretsiz veya indirimli tahsis edildiğinde meydana gelecek hasar bedeli tahsis yapılan kişi veya kurum tarafından karşılanır.

Tahsis bedellerinin ve teminatın alınması

MADDE 12- (1)  Saray, köşk ve kasırlarda tahsis edilecek mekanlar, talep edilen tarihte uygun ise tahsis bedelinin % 25'i 

T.C. Ziraat Bankası TBMM Şubesi IBAN: TR87 0001 0009 0303 2984 6760 01 no'lu hesaba yatırılır.

(2)Talebin onaylanmaması halinde yatırılan bedel iade edilir. Ancak tahsis talebinde bulunan kişi, onaydan sonra etkinliği iptal etmesi halinde yatırılan %25 bedelin tamamı özel ödenek hesabına irat kaydedilir.

 (3) Talebin onaylanması halinde ise tahsis bedelinin geri kalan kısmı (%75), T.C. Ziraat Bankası TBMM Şubesi IBAN: TR75 0001 0009 0340 4790 3355 15 no'lu hesaba yatırılır.

 

(4) Etkinlik sonrasında tahsis edilen mekanlarda verilecek zararları karşılamak üzere tahsis bedelinin % 25'i teminat olarak, T.C. Ziraat Bankası TBMM Şubesi IBAN: TR 87 0001 0009 0303 2984 6760 01 no'lu hesaba yatırılır.

(5) Tahsis talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşun tahsis bedelinin tamamı yatırıldıktan sonra etkinliği iptal etmesi halinde, yatırılan bedelin %75’i iade edilir, kalan %25 özel ödenek hesabına irat kaydedilir.

Sorumluluk

MADDE 13-(1) Bu Yönetmelik ve düzenlenen protokol hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sonuçlardan tahsis yapılan kişi, kurum ve kuruluş sorumludur. Yönetmelik ve protokol hükümlerine aykırılık halinde ve kamu yararının gerektirdiği hallerde Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı tahsisin kaldırılması için TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine başvurabilir. Makamca söz konusu durumlarda tahsisin kaldırılmasına karar verilebilir.


Güvenlik

MADDE 14-(1) Bu yönetmelik kapsamında, tahsis edilebilir dış mekanlarda yapılacak olan etkinliklerin hazırlığında çalışacak firma personelinin alana girişleri, Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü tarafından kontrollü olarak sağlanır.

Tahsis edilebilir alanlardaki protokol davetlerinde ve iç mekan tahsislerinde çalışmalara katılacak kişiler GBT kontrolü yapılarak içeri alınır.  

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 15-(1) 27/01/2016 tarihli ve 3 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile onaylanan Milli Saraylara Bağlı Birimlerin Tahsisine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

MADDE 16-(1) Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 17-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

MEKANIN ADIAÇIK MEKANLAR      

KAPALI MEKANLAR
 
 

D O L M A B A H Ç E S A R A Y I
 

Has Bahçe       
     

200.000 TL

Kuşluk Bahçe        


10.000 TL

Harem Bahçesi  
  

20.000 TL Dolmabahçe Sarayı Kuşluk Sanat Galerisi

* Dolmabahçe Sarayı Kuşluk Sanat Galerisi
(Alt Kat Koridor)
ÜCRETLİ-  Genel Sekreter Yardımcılığı(Milli Saraylar
belirlenen şartlar çerçevesinde, 15 günü
geçmemek kaydıyla 1.000 TL karşılığı bedel ile
kişisel sergilere tahsis edilebilir.Dolmabahçe Sanat Galerisi
(Kültürel  Amaçlı Sergiler)
10.000 TL.
*Genel Sekreter Yardımcılığı(Milli Saraylar) tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde, 15 günü geçmemek kaydıyla kişisel sergilere tahsis edilebilir.

Dolmabahçe Sanat Galerisi(Resepsiyon)

5.000 TL.

B E Y L E R B E Y İ  S A R A Y I
 

Has Bahçe

75.000 TL

Harem Bahçe

50.000TL

Sarı Köşk Önü Bahçe

20.000 TL

Orta Set Bahçe

10.000 TL

Sarı Köşk Önü Bahçe + Orta Set Bahçe

30.000 TL

Tünel (Resepsiyon)

5.000 TL


Tünel (Kültürel Amaçlı Sergi)
* TÜNEL (SERGİ)
ÜCRETSİZ –  Genel Sekreter Yardımcılığı(Milli Saraylar) tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde,
15 günü geçmemek kaydıyla kişisel sergilere ÜCRETSİZ tahsis edilebilir.


Ahır Köşk Bahçe Ahır Köşk Önü10.000 TL


YILDIZ - ŞALE

 

Ön Bahçe


10.000 TL

Yıldız İstanbul + Amire-i Manej Konferans Salonu


3.000 TL Yıldız Porselen Fabrikası Kapalı ve Teras Alanı


 10.000 TL

MASLAK KASIRLARI
 

Ön Bahçe

5.000 TL

Arka Bahçe

4.000 TL

Gölet Çevresi

4.000 TL

Mabeyn-i Hümayun (Limonluk)

2.500 TL

AYNALIKAVAK KASRI
 

Havuzlu Bahçe

7.500 TL

IHLAMUR KASRI
 

Ön Bahçe

15.000 TL
 
Set Bahçe (Nikah Alanı)

2.500 TL
 
Yazlık Kafeterya

5.000 TL
 
Set Bahçe+Yazlık Kafeterya

7.500 TL

BEYKOZ KASRI
 
 
Ön Bahçe

 10.000 TL
 Rıhtım 10.000 TL

KÜÇÜKSU KASRI
Rıhtım

25.000 TL

Mesire Alanı
15.000 TL
- Tahsis bedelinin % 25’i teminat alınır.
- Saray, köşk ve kasırlarımızda, resepsiyon akşamları gezi talebi olması halinde, iki tam bilet ücreti karşılığında gezi gerçekleştirilebilir.
-Hazırlık ve toplama çalışmaları yapmak üzere talep edilen süreler için de tahsis bedeli alınır.
   
 
 


 
 

Hizmetler
Gezi Yönetmeliği
Görüntü Alma ve Araştırma
İhtisas Kütüphanesi
Klasik Türk Sanatları Merkezi
Sosyal Tesisler ve Cafe & Restuarant
Staj İşlemleri
Yer ve Mekan Kiralama
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73