Gezi Yönetmeliği

 

MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERDE GEZİ YÖNETMELİĞİ
Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013
Karar : 50

Amaç ve kapsam  
MADDE 1- (1)  Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde yapılacak gezi uygulamaları konusunda uyulması gereken kuralları, gezi ücretlerini ve ücret uygulamalarını düzenlemektir.

 

Açılış ve kapanış saatleri

MADDE 2-  (1) Bu Yönetmeliğin kapsamı içindeki ziyarete açık birimlerde;

a) Gezi saatleri,

b) Gişelerin açılış ve kapanış saatleri ile görevli personelin çalışma saatleri,

c) Kafeteryaların açılma ve kapanma saatleri, mevsim şartlarına uygun olarak Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığınca düzenlenir.

 

Ziyaret günleri

MADDE 3-(1) Ziyarete açık birimler Pazartesi ve Perşembe günleri dışında her gün ziyarete açıktır. Diğer köşk ve kasırlar Pazartesi günü dışında her gün açıktır. Fabrikalar ve Milli Saraylar mesai saatlerinde açık tutulur.

(2) Bu mekanlar, her yılın Ocak ayının birinci günü ile dini bayramların birinci günü ziyarete kapalıdır. Dini bayramların diğer günleri, Müzeler Haftası 19 Mayıs ve 10 Kasım günleri Pazartesi veya Perşembe gününe denk gelse dahi ziyarete açık tutulur.

 

Ziyarete kapatma

MADDE 4- (1) Ziyarete açık birimler, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirlenen genel ziyaret günleri dışında, şartların gerektirdiği durumlarda, bir günle sınırlı olmak üzere Müzecilik ve Tanıtım Başkanı; 1 günden uzun sürelerde ise Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısının teklifi, TBMM Başkanlığı Genel Sekreterinin uygun görüşü ve TBMM Başkanlık Makamının onayı ile ziyarete kapatılabilir.

 

Gezi ve randevu sistemi

MADDE 5- (1) Milli Sarayların ziyarete açık birimleri Elektronik Rehberlik Sistemi ve/veya rehber eşliğinde gezilir. Milli Saraylarda,  Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığınca belirlenecek esaslara göre randevu sistemi uygulanır.

 

Görüntü alma yasağı

MADDE 6- (1) Ziyaretçiler, ziyarete açık iç mekânlarda her türlü görüntü alamazlar.

 

Gezi ücreti uygulamaları

MADDE 7- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından tam bilet bedelinin % 50’si, indirimli ücret adı altında alınır.

 

(2) Aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların toplu gezilerinde öğrenci bileti uygulanır:

a) 14/06/1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumları tarafından düzenlenmiş öğrenci kimlik belgesi ve Uluslararası Öğrenci Kimlik Kartı (ISIC: International Student Idetity Card) ibraz eden öğrenciler.

 b) Türkiye’de öğretmenlik yapanlar ile üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri.

 c) Er ve erbaşlar.

 ç) Kültür dernekleri ve resmi belgeli vakıf mensuplarının düzenlediği geziler.

 d) Emniyet ve askeri personelin toplu gezileri.

 

(3) Aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar ücretsiz gezi uygulamasından yararlanırlar:

 a) 0-6 yaş arası çocuklar.

 b) 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları.

 c) Malul ve muharip gaziler ve bir refakatçisi.

 ç) Şehit aileleri ve İstiklal Madalyası taşıyanlar.

 d) Engelliler ve beraberindeki bir refakatçisi.

 e) ICOM (Milletlerarası Müzeler Organizasyon Komitesi), ICOMOS (Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Organizasyon Merkezi), FİJET (Uluslararası Turizm Yazarları ve Gazeteciler Federasyonu), ICCROM (Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Araştırmaları Uluslararası Merkezi) üyeleri. TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), UFTAA (Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu) yönetim kurulu üyeleri.

 f) Milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri, resmi misafirler ve heyet mensupları, TBMM personeli, emeklileri, saray, köşk ve kasırlarda görevli Emniyet Koruma Şube Müdürlüğü personeli ve 1. ve 2. derece yakınları.

g) Silahlı Kuvvetler personelinden protokol mensubu olanlar.

ğ) Atatürk Haftası’nda, Ziyarete açık gün ve saatlerde, ziyarete açık mekânları ziyaret eden öğrenciler. 

h) Her yıl 10 Kasımda Dolmabahçe Sarayında gerçekleştirilen Atatürk’ü Anma Töreni etkinliklerine katılan tüm ziyaretçiler.

ı) 23 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları.

i) Müzeler Haftası sebebiyle 19 Mayıs’ta tüm ziyaretçiler.

j) Sarı Basın Kartı sahipleri.

k) Profesyonel turist rehberleri.

l) Öğretmenler Haftası boyunca öğretmenler ile üniversite öğretim elemanları.

m) Milli Egemenlik Haftasında öğrenciler ve Türkiye’ye davet edilen öğrenci grupları.

n) Öğrenci gruplarına eşlik eden öğretmenler.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8- (1) 12/10/2011 tarih ve 5 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile onaylanan Milli Saraylar Daire Başkanlığına Bağlı Birimlerde Gezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

Hizmetler
Gezi Yönetmeliği
Görüntü Alma ve Araştırma
İhtisas Kütüphanesi
Klasik Türk Sanatları Merkezi
Sosyal Tesisler ve Cafe & Restuarant
Staj İşlemleri
Yer ve Mekan Kiralama
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73