Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu

SULTAN II. ABDÜLHAMİD VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU

PROGRAM


-         22 EYLÜL 2016,   PERŞEMBE         -

 

MEDHAL SALON

I. Oturum: 14:30- 16:00

 

HİLAFET, İSLÂM BİRLİĞİ ve FİLİSTİN

Oturum Başkanı: Hakkı ACUN (Prof. Dr.)

 

- Usame Seyyid Ali AHMED (Prof. Dr.) 

“Sultan Abdülhamid Döneminde Filistin Topraklarının Mülkiyeti”

ملكية ارض فلسطين علي عهد السلطان عبد الحميد

 

- Mustafa ÇOLAK (Prof. Dr.)

“Halifelik Üzerinde İngiliz-Alman Rekabeti ve II. Abdülhamid”

 

- Cezmi ERASLAN (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid ve İslam Birliği Politikası”

 

- Tesnim HARB (Asst. Prof. Dr.) 

البعد الغربي في فهم الخلافة العثمانية

(Osmanlı Hilafetini Anlamada Batı Boyutu)

 

- Saad Thamer S AL-HUMAIDI (Dr.) 

السلطان عبدالحميد الثاني وفكرة الجامعة الإسلامية

 (Sultan II. Abdülhamid ve İslâm Birliği Fikri)

  

 


II. Oturum: 16:30- 18:00

 

ORTADOĞU VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Oturum Başkanı: Muhammed HARB (Prof. Dr.)

 

- Ahmed Abdelwahab Abdelsalam IBRAHIM (Prof. Dr.)

تأثير الأفغاني في المثقفين المصريين ورأي السلطان عبد الحميد فيه

(Mısırlı Aydınlar Üzerinde el-Afgânî Etkisi ve Sultan Abdülhamid'in Onun Hakkındaki   Düşünceleri)

 

- Muhammed HARB (Prof. Dr.)

الحركة العرابية في مصر

(Mısır’daki Arabi Paşa Ayaklanması)

 

- Abdulwahab Abdullah AL-MAAMARY (Dr.)

اليمن في عهد السلطان عبدالحميد الثاني 

(Sultan II. Abdülhamid Döneminde Yemen)

 

- Mustafa İNCE (Dr.)

“Mısır’ın el-Ahram Gazetesi’nin Kurucusu Beşara Takla’nın Sultan Abdülhamid’le İlişkileri”

 

- Talal Saad AL-RUMAIDHI 

السلطان عبدالحميد في ذاكرة الكويت

(Kuveyt’in Zihnindeki Sultan Abdülhamid)


 

-         23 EYLÜL 2016,   CUMA         -

 

MEDHAL SALON

I. Oturum: 09:30- 11:00


II. ABDÜLHAMİD VE MUHALEFET

Oturum Başkanı: Ali Fuat ÖRENÇ (Prof. Dr.)

 

- Ali Şükrü ÇORUK (Prof. Dr.)         

“Abdülhamid Döneminde Liberal Jöntürklerin İngiltere Nezdinde İlginç Bir Teşebbüsü: Transval Dilekçesi”

 

- Metin HÜLAGÜ (Prof. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid’in Hal’i ve Akıbeti”

 

- Nurettin GEMİCİ (Doç. Dr.)

 “İbnülemin Mahmud Kemal İnal: Sadık Bir Muhalif”

 

- Yakoob Ahmed (Dr.)

Autocracy or Constitutionalism? Muslim Politics During the Reign of Sultan Abdülhamid II – the Ottoman ulema in Opposition to the Pious Caliph”

(Otokrasi mi, Anayasacılık mı?  Abdülhamid Han Dönemi Müslüman Politikası – Dindar Halife’ye Muhalif Osmanlı Uleması)

 

 

II. Oturum: 11:15- 12:45

 

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI’DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

Oturum Başkanı: Cezmi ERASLAN (Prof. Dr.)

 

- Ahmet AKŞİN (Prof. Dr.)

“Ortodoks Filistin Cemiyeti”

 

- Mehmet Ali DOĞAN (Yrd. Doç. Dr.)

Biz Türkiye’de Kaybedersek Herkes Kaybeder: 19. Yüzyılın Son Döneminde Bulgarlar Arasında Amerikan Misyoner Faaliyetleri”

 

- Şamil MUTLU (Yrd. Doç. Dr.)

“II. Abdülhamid Han Dönemi Yabancı Okullar Politikası”


 

III. Oturum: 14:30- 16:00

EĞİTİM ve BASIN

Oturum Başkanı: İsmail KARA (Prof. Dr.)

 

- Mehmet Ö. ALKAN (Doç. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid Dönemi ve Basın”

 

- Vehbi BAYSAN (Yrd. Doç. Dr.)

“Abdülhamid Dönemi Osmanlı Devleti’nin Milli Eğitim Alanındaki Strateji ve Politikaları”

 

- Tarık AL-FATMI (Dr.) 

التعليم في المشروع الحضاري للسلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله

(Merhum Sultan II. Abdülhamid’in Medeniyet Projesinde Eğitim ve Öğretim)

 

- Mahmut DİLBAZ (Araş. Gör.) 

““Envâr-ı Ulûm-ı Diniyeyi Neşr ile Tashih-i Din ve Tebdil-i İtikat Etmek: II. Abdülhamid Dönemi Mekteplerinde Okutulan Din Dersi Kitapları”

 

 

IV. Oturum: 16:30- 18:00

 

SANAT VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Oturum Başkanı: Davut HUT (Doç. Dr.)

 

- Fazlı ARSLAN (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamit’in Türk Musikisine Bakışı”

 

- Hüsrev SUBAŞI (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid’in Bir Hat Eseri Hakkında”

 

- Seda BAYINDIR ULUSKAN (Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid’in Sanata Olan İlgisi ve Sanatçıya Verdiği Değer”

 

- Engin ÖZENDES

“Fotoğrafımızın Gelişmesinde Sultan II. Abdülhamid’in Rolü”

 

 

 

 

 

 

 

II. BİNEK SALON

 

 

I. Oturum: 09:30- 11:00

 

TARİH YAZICILIĞI, EDEBİYAT VE SEYAHAT

Oturum Başkanı: Hüsrev SUBAŞI  (Prof. Dr.)

 

- Abdülhekim KOÇİN (Doç. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid’in Şair ve Yazarlarla İmtihanı”

 

- Abdülkerim ASILSOY (Yrd. Doç. Dr.)

“Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Mehmet Fuat Köprülü’nün Eserlerinde II. Abdülhamid ve Dönemi”

 

- Beşir AYVAZOĞLU

“Sultan II. Abdülhamid'in Edebiyatla Ve Edebiyatçılarla İlişkileri”

 

 

 

 

 

II. Oturum: 11:15- 12:45

 

İSTANBUL, SU VE SAĞLIK

Oturum Başkanı: İlhami YURDAKUL (Doç. Dr.)

 

- Nil SARI (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Döneminde Çağdaş Hastaneciliğin Gelişimi”

 

- Davut HUT (Doç. Dr.)

“II. Abdülhamid’in İstanbul’un Su İhtiyacına Dair Politikası ve İçmeyi Tercih Ettiği Kaynak Suları”

 

- Zeynep Emel EKİM 

“II. Abdülhamid Han Zamanı Arnavutköy Su Rezervuarları Yapısı” 

 

 

III. Oturum: 14:30- 16:00

 

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN İDARE TARZI VE YILDIZ ARŞİVLERİ

Oturum Başkanı: Halil İbrahim ERBAY (Dr.)

 

- Hakan T. KARATEKE (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Devri Törenleri Üzerine Bir Kaynak”

 

- Abdülhamit KIRMIZI (Doç. Dr.)

“Abdülhamid’in Gayrimüslim Memurları”

 

İlhami YURDAKUL (Doç. Dr.)

“Osmanlı Diplomatikasında İmza ve Abdülhamid’in İdare Tarzı”

 

-Mümin YILDIZTAŞ

“Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi”

 

 

 

 

IV. Oturum: 16:30- 18:00

 

VATANDAŞLIK VE ANAYASA

Oturum Başkanı: Nurettin GEMİCİ (Doç. Dr.)

 

- Serhan AFACAN (Dr.)

“İranilik’ten Osmaniliğe: II. Abdülhamid Devrinde Bir Vatandaşlık Değiştirme Sergüzeşti”

 

- Ali Adem YÖRÜK (Dr.)

“II. Abdülhamid'in Kanun-ı Esasi Tadil Çalışmaları Karşısındaki Konumu ve Tavrı”

 

- Filiz DIĞIROĞLU (Yrd. Doç. Dr.)

“ II. Abdülhamid Dönemi Matbuat Politikaları: Mushaf Basımı ve Dini Neşriyat”

 

- Güllü YILDIZ (Araş. Gör.)

“II. Abdülhamid Dönemi İstanbul İçin Bir Kaynak Olarak Sefernâmeler”


 

 

-         24 EYLÜL 2016,   CUMARTESİ         -

 

MEDHAL SALON

I. Oturum: 09:30- 11:00

 

ARAPLARIN GÖZÜNDE SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİ

Oturum Başkanı: Vehbi BAYSAN (Yrd. Doç. Dr.)

 

- Hüseyin YAZICI (Prof. Dr.)

“Arap Şairlerin Gözüyle Sultan II. Abdülhamid”

 

- Khalid Chiat (Prof. Dr.)

السلطان عبد الحميد وزمانه

(Sultan Abdülhamid Dönemi)

 

- Tarek RACHI (Dr.)

السلطان عبد الحميد وفترة حكمه

(Sultan Abdülhamid ve Saltanat Yılları)

 

- Ahmet TARTAR (Dr.) 

السلطان عبد الحميد وعصره

(Sultan Abdülhamid Devri)

 

II. Oturum: 11:30- 13:00

 

 

ORDU, İSYAN VE SUİKAST

Oturum Başkanı: Tufan BUZPINAR (Prof. Dr.)

 

- Ali Fuat ÖRENÇ (Prof. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid Devri Bahriye Politikaları ve 1908 Sisam İhtilali’nin Bastırılmasında Donanmanın Rolü”

 

- Nuran KARA PİLEHVARİAN (Prof. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid ve Yıldız Suikasti”

 

- Metin AKİS (Doç. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid Döneminin Tarikatlara Yönelik Politikası ve Yarı Askeri Tarikatlar”

 

- Gültekin YILDIZ (Doç. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid Döneminde Dış İstihbarat Faaliyetleri”

 

 

III. Oturum: 14:30- 16:00

 

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN DIŞ POLİTİKASI

Oturum Başkanı: Mahmut AK (Prof. Dr.)

 

- Mehmet HACISALİHOĞLU (Prof. Dr.)       

“II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti ve Balkanlar”

 

- Azmi ÖZCAN (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Dönemi Dış Politika Uygulamaları”

 

Gül TOKAY (Dr.)

“II. Abdülhamid Dönemi Dış Politikasını Yeniden Okumak (1878-1908 Arası)”

 

 

 

IV. Oturum: 16:30- 17:30

 

KAPANIŞ OTURUMU

 

İlber ORTAYLI (Prof. Dr.)

Metin HÜLAGU (Prof. Dr.)

Azmi ÖZCAN (Prof. Dr.)

Yasin YILDIZ (Dr.) 

II. BİNEK SALON

I. Oturum: 09:30- 11:00

 

 

ŞEHİRCİLİK VE İSKAN

Oturum Başkanı: Nuran KARA PİLEHVERİAN (Prof. Dr.)

 

- Fatmagül DEMİREL (Prof. Dr.) 

“II. Abdülhamid’in Mekansal İktidarı”

 

- Nedim İPEK (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Dönemi Nüfus Politikası”

 

- İbrahim YILMAZÇELİK (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Döneminde Anadolu ve Balkanlar’da Yürütülen Bataklık Alanların Kurutularak Zırai Ekonomiye Kazandırılması”

 

 

II. Oturum: 11:30- 13:00

 

 

PETROL, DEMİRYOLU AĞI ve SAVUNMA SANAYİİ

Oturum Başkanı: Mehmet HACISALİHOĞLU (Prof. Dr.)

 

- Arzu T. TERZİ (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Petrolleri”

 

- Murat ÖZYÜKSEL (Prof. Dr.)

“Abdülhamid’in Ortadoğu Nüfuz Mücadelesinde Son Hamlesi: Hicaz Demiryolu”

 

- Naci YORULMAZ (Dr.)

“II. Abdülhamid Dış Politikasında Savunma Sanayi Anlaşmaları”

 

 

 

 

Tüm haberler
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Taşeron Firma Personeli Listesi Ektedir
Dolmabahçe Sarayı Panelleri'nde Bu Ay
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Sarayı Panelleri
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Tezhip Sanatı
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Saray Konferansları'nda Yeni Sezon Başlıyor
Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Oturum Programı
Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu
Klasik Türk Sanatları Merkezi (Yıldız Şale) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılına Başlıyor
Gezi ve Ziyaret Ücretleri Düzenlendi
Dolmabahçe Konferansları'nda Bu Hafta
Saray Konferansları'nda Bu Hafta
Dolmabahçe Konferanslarında "Vakıf Medeniyeti"
"Çatışma Dönemlerinde Kültürel Miras"
Uğur Derman'dan "Hattat Padişahlar"
Dolmabahçe Konferansları'nda "İslam Bahçeleri"
100. Kuruluş Yılı Münasebetiyle "Dârü'l Elhân"
Dolmabahçe Konferansları'nda Bu Hafta
Zerenderzer Tezhip Sergisi
Mehmet Genç Saray Konferansları'nda
Dolmabahçe Konferansları'nda "Saray Kadınları"
Osmanlı'da Son Dönem Saray Ziyafetleri
Osmanlı Bilim ve Teknolojisinden Örnekler
19. Yüzyılda Osmanlı- Avrupa İlişkileri
Dolmabahçe Konferansları'nda Bu Hafta
"II. Abdülhamid Döneminde Balkan Siyaseti"
Yıldız Şale'de Ücretsiz Gezi
Emir Eş Dolmabahçe Konferansları'nda
Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu
Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu
“Sarayda Resim” Konulu Seminer Resim Müzesi’nde
"16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh"
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73