Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyum Programı

SULTAN II. ABDÜLHAMİD VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU

PROGRAM


-         22 EYLÜL 2016,   PERŞEMBE         -

 

MEDHAL SALON

I. Oturum: 14:30- 16:00

 

HİLAFET, İSLÂM BİRLİĞİ ve FİLİSTİN

Oturum Başkanı: Hakkı ACUN (Prof. Dr.)

 

- Usame Seyyid Ali AHMED (Prof. Dr.) 

“Sultan Abdülhamid Döneminde Filistin Topraklarının Mülkiyeti”

ملكية ارض فلسطين علي عهد السلطان عبد الحميد

 

- Mustafa ÇOLAK (Prof. Dr.)

“Halifelik Üzerinde İngiliz-Alman Rekabeti ve II. Abdülhamid”

 

- Cezmi ERASLAN (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid ve İslam Birliği Politikası”

 

- Tesnim HARB (Asst. Prof. Dr.) 

البعد الغربي في فهم الخلافة العثمانية

(Osmanlı Hilafetini Anlamada Batı Boyutu)

 

- Saad Thamer S AL-HUMAIDI (Dr.) 

السلطان عبدالحميد الثاني وفكرة الجامعة الإسلامية

 (Sultan II. Abdülhamid ve İslâm Birliği Fikri)

  

 


II. Oturum: 16:30- 18:00

 

ORTADOĞU VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Oturum Başkanı: Muhammed HARB (Prof. Dr.)

 

- Ahmed Abdelwahab Abdelsalam IBRAHIM (Prof. Dr.)

تأثير الأفغاني في المثقفين المصريين ورأي السلطان عبد الحميد فيه

(Mısırlı Aydınlar Üzerinde el-Afgânî Etkisi ve Sultan Abdülhamid'in Onun Hakkındaki   Düşünceleri)

 

- Muhammed HARB (Prof. Dr.)

الحركة العرابية في مصر

(Mısır’daki Arabi Paşa Ayaklanması)

 

- Abdulwahab Abdullah AL-MAAMARY (Dr.)

اليمن في عهد السلطان عبدالحميد الثاني 

(Sultan II. Abdülhamid Döneminde Yemen)

 

- Mustafa İNCE (Dr.)

“Mısır’ın el-Ahram Gazetesi’nin Kurucusu Beşara Takla’nın Sultan Abdülhamid’le İlişkileri”

 

- Talal Saad AL-RUMAIDHI 

السلطان عبدالحميد في ذاكرة الكويت

(Kuveyt’in Zihnindeki Sultan Abdülhamid)


 

-         23 EYLÜL 2016,   CUMA         -

 

MEDHAL SALON

I. Oturum: 09:30- 11:00


II. ABDÜLHAMİD VE MUHALEFET

Oturum Başkanı: Ali Fuat ÖRENÇ (Prof. Dr.)

 

- Ali Şükrü ÇORUK (Prof. Dr.)         

“Abdülhamid Döneminde Liberal Jöntürklerin İngiltere Nezdinde İlginç Bir Teşebbüsü: Transval Dilekçesi”

 

- Metin HÜLAGÜ (Prof. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid’in Hal’i ve Akıbeti”

 

- Nurettin GEMİCİ (Doç. Dr.)

 “İbnülemin Mahmud Kemal İnal: Sadık Bir Muhalif”

 

- Yakoob Ahmed (Dr.)

Autocracy or Constitutionalism? Muslim Politics During the Reign of Sultan Abdülhamid II – the Ottoman ulema in Opposition to the Pious Caliph”

(Otokrasi mi, Anayasacılık mı?  Abdülhamid Han Dönemi Müslüman Politikası – Dindar Halife’ye Muhalif Osmanlı Uleması)

 

 

II. Oturum: 11:15- 12:45

 

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI’DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

Oturum Başkanı: Cezmi ERASLAN (Prof. Dr.)

 

- Ahmet AKŞİN (Prof. Dr.)

“Ortodoks Filistin Cemiyeti”

 

- Mehmet Ali DOĞAN (Yrd. Doç. Dr.)

Biz Türkiye’de Kaybedersek Herkes Kaybeder: 19. Yüzyılın Son Döneminde Bulgarlar Arasında Amerikan Misyoner Faaliyetleri”

 

- Şamil MUTLU (Yrd. Doç. Dr.)

“II. Abdülhamid Han Dönemi Yabancı Okullar Politikası”


 

III. Oturum: 14:30- 16:00

EĞİTİM ve BASIN

Oturum Başkanı: İsmail KARA (Prof. Dr.)

 

- Mehmet Ö. ALKAN (Doç. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid Dönemi ve Basın”

 

- Vehbi BAYSAN (Yrd. Doç. Dr.)

“Abdülhamid Dönemi Osmanlı Devleti’nin Milli Eğitim Alanındaki Strateji ve Politikaları”

 

- Tarık AL-FATMI (Dr.) 

التعليم في المشروع الحضاري للسلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله

(Merhum Sultan II. Abdülhamid’in Medeniyet Projesinde Eğitim ve Öğretim)

 

- Mahmut DİLBAZ (Araş. Gör.) 

““Envâr-ı Ulûm-ı Diniyeyi Neşr ile Tashih-i Din ve Tebdil-i İtikat Etmek: II. Abdülhamid Dönemi Mekteplerinde Okutulan Din Dersi Kitapları”

 

 

IV. Oturum: 16:30- 18:00

 

SANAT VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Oturum Başkanı: Davut HUT (Doç. Dr.)

 

- Fazlı ARSLAN (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamit’in Türk Musikisine Bakışı”

 

- Hüsrev SUBAŞI (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid’in Bir Hat Eseri Hakkında”

 

- Seda BAYINDIR ULUSKAN (Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid’in Sanata Olan İlgisi ve Sanatçıya Verdiği Değer”

 

- Engin ÖZENDES

“Fotoğrafımızın Gelişmesinde Sultan II. Abdülhamid’in Rolü”

 

 

 

 

 

 

 

II. BİNEK SALON

 

 

I. Oturum: 09:30- 11:00

 

TARİH YAZICILIĞI, EDEBİYAT VE SEYAHAT

Oturum Başkanı: Hüsrev SUBAŞI  (Prof. Dr.)

 

- Abdülhekim KOÇİN (Doç. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid’in Şair ve Yazarlarla İmtihanı”

 

- Abdülkerim ASILSOY (Yrd. Doç. Dr.)

“Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Mehmet Fuat Köprülü’nün Eserlerinde II. Abdülhamid ve Dönemi”

 

- Beşir AYVAZOĞLU

“Sultan II. Abdülhamid'in Edebiyatla Ve Edebiyatçılarla İlişkileri”

 

 

 

 

 

II. Oturum: 11:15- 12:45

 

İSTANBUL, SU VE SAĞLIK

Oturum Başkanı: İlhami YURDAKUL (Doç. Dr.)

 

- Nil SARI (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Döneminde Çağdaş Hastaneciliğin Gelişimi”

 

- Davut HUT (Doç. Dr.)

“II. Abdülhamid’in İstanbul’un Su İhtiyacına Dair Politikası ve İçmeyi Tercih Ettiği Kaynak Suları”

 

- Zeynep Emel EKİM 

“II. Abdülhamid Han Zamanı Arnavutköy Su Rezervuarları Yapısı” 

 

 

III. Oturum: 14:30- 16:00

 

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN İDARE TARZI VE YILDIZ ARŞİVLERİ

Oturum Başkanı: Halil İbrahim ERBAY (Dr.)

 

- Hakan T. KARATEKE (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Devri Törenleri Üzerine Bir Kaynak”

 

- Abdülhamit KIRMIZI (Doç. Dr.)

“Abdülhamid’in Gayrimüslim Memurları”

 

- İlhami YURDAKUL (Doç. Dr.)

“Osmanlı Diplomatikasında İmza ve Abdülhamid’in İdare Tarzı”

 

-Mümin YILDIZTAŞ

“Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi”

 

 

 

 

IV. Oturum: 16:30- 18:00

 

VATANDAŞLIK VE ANAYASA

Oturum Başkanı: Nurettin GEMİCİ (Doç. Dr.)

 

- Serhan AFACAN (Dr.)

“İranilik’ten Osmaniliğe: II. Abdülhamid Devrinde Bir Vatandaşlık Değiştirme Sergüzeşti”

 

- Ali Adem YÖRÜK (Dr.)

“II. Abdülhamid'in Kanun-ı Esasi Tadil Çalışmaları Karşısındaki Konumu ve Tavrı”

 

- Filiz DIĞIROĞLU (Yrd. Doç. Dr.)

“ II. Abdülhamid Dönemi Matbuat Politikaları: Mushaf Basımı ve Dini Neşriyat”

 

- Güllü YILDIZ (Araş. Gör.)

“II. Abdülhamid Dönemi İstanbul İçin Bir Kaynak Olarak Sefernâmeler”


 

 

-         24 EYLÜL 2016,   CUMARTESİ         -

 

MEDHAL SALON

I. Oturum: 09:30- 11:00

 

ARAPLARIN GÖZÜNDE SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİ

Oturum Başkanı: Vehbi BAYSAN (Yrd. Doç. Dr.)

 

- Hüseyin YAZICI (Prof. Dr.)

“Arap Şairlerin Gözüyle Sultan II. Abdülhamid”

 

- Khalid Chiat (Prof. Dr.)

السلطان عبد الحميد وزمانه

(Sultan Abdülhamid Dönemi)

 

- Tarek RACHI (Dr.)

السلطان عبد الحميد وفترة حكمه

(Sultan Abdülhamid ve Saltanat Yılları)

 

- Ahmet TARTAR (Dr.) 

السلطان عبد الحميد وعصره

(Sultan Abdülhamid Devri)

 

II. Oturum: 11:30- 13:00

 

 

ORDU, İSYAN VE SUİKAST

Oturum Başkanı: Tufan BUZPINAR (Prof. Dr.)

 

- Ali Fuat ÖRENÇ (Prof. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid Devri Bahriye Politikaları ve 1908 Sisam İhtilali’nin Bastırılmasında Donanmanın Rolü”

 

- Nuran KARA PİLEHVARİAN (Prof. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid ve Yıldız Suikasti”

 

- Metin AKİS (Doç. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid Döneminin Tarikatlara Yönelik Politikası ve Yarı Askeri Tarikatlar”

 

- Gültekin YILDIZ (Doç. Dr.)

“Sultan II. Abdülhamid Döneminde Dış İstihbarat Faaliyetleri”

 

 

III. Oturum: 14:30- 16:00

 

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN DIŞ POLİTİKASI

Oturum Başkanı: Mahmut AK (Prof. Dr.)

 

- Mehmet HACISALİHOĞLU (Prof. Dr.)       

“II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti ve Balkanlar”

 

- Azmi ÖZCAN (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Dönemi Dış Politika Uygulamaları”

 

- Gül TOKAY (Dr.)

“II. Abdülhamid Dönemi Dış Politikasını Yeniden Okumak (1878-1908 Arası)”

 

 

 

IV. Oturum: 16:30- 17:30

 

KAPANIŞ OTURUMU

 

İlber ORTAYLI (Prof. Dr.)

Metin HÜLAGU (Prof. Dr.)

Azmi ÖZCAN (Prof. Dr.)

Yasin YILDIZ (Dr.) 

II. BİNEK SALON

I. Oturum: 09:30- 11:00

 

 

ŞEHİRCİLİK VE İSKAN

Oturum Başkanı: Nuran KARA PİLEHVERİAN (Prof. Dr.)

 

- Fatmagül DEMİREL (Prof. Dr.) 

“II. Abdülhamid’in Mekansal İktidarı”

 

- Nedim İPEK (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Dönemi Nüfus Politikası”

 

- İbrahim YILMAZÇELİK (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Döneminde Anadolu ve Balkanlar’da Yürütülen Bataklık Alanların Kurutularak Zırai Ekonomiye Kazandırılması”

 

 

II. Oturum: 11:30- 13:00

 

 

PETROL, DEMİRYOLU AĞI ve SAVUNMA SANAYİİ

Oturum Başkanı: Mehmet HACISALİHOĞLU (Prof. Dr.)

 

- Arzu T. TERZİ (Prof. Dr.)

“II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Petrolleri”

 

- Murat ÖZYÜKSEL (Prof. Dr.)

“Abdülhamid’in Ortadoğu Nüfuz Mücadelesinde Son Hamlesi: Hicaz Demiryolu”

 

- Naci YORULMAZ (Dr.)

“II. Abdülhamid Dış Politikasında Savunma Sanayi Anlaşmaları”

 

 

 

 

Tüm Etkinklikler
Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyum Programı
Adres: TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar), Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 212 236 90 00 - Faks 212 227 66 73