Görüntü Alma ve Araştırma

MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ

   Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013
   Karar : 50
 

 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Saraylardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı kapalı ve açık alanlarda fotoğraf çekmeye ve görüntü almaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.
 
Çekim ve izin

MADDE 3- (1) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı mekanlarda ilgili yasa maddelerine aykırı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen koşullar ve alanlarda, fotoğraf çekilebilir ve görüntü alınabilir:

a) Turistik gezilerde saray, köşk ve kasırların iç mekanlarında fotoğraf, film çekmek ve dijital görüntü almak yasaktır. Dış mekanlarında (bahçelerinde) ise statif (sehpa ayak) kullanmadan izne bağlı olmaksızın ücretsiz çekim yapılabilir.

b) Bilimsel amaçlı inceleme ve araştırma çekimleri Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığına yapılacak yazılı başvuru üzerine verilecek izinle,  belirlenen şartlarda, ücretsiz yapılır. Alınan görseller çoğaltılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. 

c) Ticari olmamak kaydıyla belgesel ya da tanıtım amaçlı fotoğraf, film, video çekimleri, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığına yapılan yazılı başvurunun ve ilgili senaryo ve çekim metinlerinin onaylanmasından sonra, belirlenen koşullara uygun olarak ücretli yapılabilir. Kamusal amaçlı talepler izne bağlı olarak ücretsiz yapılır.

ç) Yerli ve yabancı basında yayımlanacak güncel haber çekimleri, saray, köşk ve kasırların tanıtımı ile ilgili aktüel haber ve belgesel çekimleri, 10 Kasım, 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi önemli günlerde düzenlenen etkinliklerin canlı ve banttan yayınları için yapılacak çekimler ve Milli Saraylara bağlı mekanlarda kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinlikler esnasında yapılacak ücretsiz çekimler, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda ilgili birimler tarafından yürütülür.

d) Reklam ve ürün tanıtım çekimleri iç mekanlarda yapılamaz. Dış mekanlarda ise Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığınca uygun görülen yerlerde ücretli yapılabilir.

e) Haber amaçlı çekimler Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı onayı ile gerçekleştirilir.

f) Milli Saraylar fotoğraf ve yayın arşivlerinde bulunan dijital görüntülerden, dergi, tez ve bilimsel araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere, ilgili birimin izni ile araştırma yapan kişi veya kuruluşa kopya verilebilir.
 
(2) Kişi, kurum ve kuruluşlar çekim taleplerini, ilgili senaryoyu, metni, yapılmak istenilenlerin listesini ve ayrıntılı çekim planını ekleyerek Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığına iletirler. 
 
(3) Çekim talebi uygun bulunduğu takdirde; kişi, kurum ve kuruluşa taahhütname imzalattırılarak, izin belgesi verilir. Çekim esnasında görevlilerce talep edildiği takdirde ilgililer izin belgelerini göstermekle yükümlüdür. 
 
(4) Müzecilik ve Tanıtım Başkanı, gerekli gördüğü durumlarda çekim izninin yanı sıra şartları taraflarca belirlenecek çekim protokolü yapma talebinde bulunabilir. Bu durumda protokol hükümleri Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.
 
İzin verilmeyecek haller

MADDE 4- (1) Aşağıda belirtilen konu ve durumlarda, çekim izni verilmez:
a) Ticari amaçlı kuruluşların konulu, piyasa filmleri.

b) Milli Saraylar yapılarının ve tarihi objelerin güvenliğini zedeleyebilecek durumlar.
 
(2) Herhangi bir ihtilaf halinde Bilim ve Değerlendirme Kurulu Danışmanlar Komitesi üyelerinden oluşan üç kişilik komisyon tarafından kesin karar verilir.  
 
Süre

MADDE 5-(1) Çekim izninin geçerlilik süresi, müracaat tarihinden itibaren üç aydır. Sürenin aşılması halinde mevcut izin geçersiz olup talep yenilenmeli ve kişi, kurum ve kuruluşlarca tekrar izin belgesi alınmalıdır.
 
Çekim kuralları

MADDE 6- (1) Çekimler, aşağıda belirtilen kurallar dahilinde gerçekleştirilir:

a) Çekimlerde izin verilenler haricinde araç ve ekipman kullanılamaz, yalnızca izin verilen mekan ve objelerin çekimleri yapılabilir.

b) Bilim ve Değerlendirme Kurulunun ilgili danışmanlarından alınacak rapor doğrultusunda belirlenen ışık kaynağı oranlarının aşılmaması kaydıyla çekimlerde ışık kullanılabilir.

c) Işık tipleri önceden bildirilir ve ışıklar objelere ve mekanlara zarar vermeyecek şekilde yerleştirilir.

ç) Elektrik kullanılacaksa önceden bildirilir ve bu kullanım görevlilerin gözetiminde gerçekleştirilir.

d) Çekimler Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığınca belirlenen gün ve saatlerde yapılır.

e) Çekim süreleri önceden belirlenir. Bu sürelerde değişiklik yapılması istenildiği takdirde değerlendirme yeniden yapılır.

f) Tefrişteki eserler yerlerinden oynatılamaz ve fiziki müdahalede bulunulamaz.

g) Ziyareti engelleyici durumlar yaratılamaz.

ğ) Çalışmaya konu teşkil eden mekanlar önceden bildirilir.

h) Çekim yapılacak gün ve saatte mazeretsiz olarak çekime gelinmemesi halinde çekim izni iptal edilir.

ı) Her türlü çalışmada görevlilerin ikazlarına uyulmak zorundadır.

i) Çekimler, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığınca gerekli görülen durumlarda, genel görevliler dışında, konusunda uzman kişilerin görevlendirilmesi ile onların gözetim ve denetiminde yapılır.

j) Hiç bir şekilde objelerin, mekanların ve yapıların tarihi ve sanatsal değerini küçültücü anlam ve istikamette çekim yapılamaz. 

(2) Birinci fıkradaki kurallara uyulmaması halinde çekim izni Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığınca iptal edilir. 
 
Çekim ücreti

MADDE 7- (1) Çekim ücretleri,  Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından belirlenen ve TBMM Başkanlık Divanınca onaylanan tarifeye göre belirlenir. Ücret alınmayacağı açıkça belirtilen durumlar dışında yapılacak tüm çekimler ücrete tabidir.
 
(2) TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı birimlerinin kendi adına yaptıracağı çekimlerden, Türk ve yabancı basın kuruluşlarının haber nitelikli çekimlerinden, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık veya bakanlıkların konuğu olarak gelen ve ilgili kurumca özel olarak davet edilen yabancı basın kurumlarının profesyonel fotoğraf, film ve video çekimlerinden ücret alınmaz.  
 
(3) Kültür, sanat, tarih gibi konularda yapılan program, özel haber, röportaj ve sohbet programları için belirlenen iç ve dış mekanlarda ücretsiz çekim yapılabilir.
 
(4) Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı hariç dış mekanlarda 1 saatlik çekim bedeli olarak 500 TL.’nin T.C.Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi Milli Saraylar IBAN: TR78 0001 0005 2986 8469 9950 12 nolu hesaba yatırılması kaydıyla düğün fotoğrafı çekilebilir. Ücretin yatırıldığı dekont ile ilgili birime müracaat edilmesi halinde, çekim formu ve taahhütnamesi düzenlenerek çekim gerçekleştirilir. 
 
(5) Reklam film ve fotoğraf çekimi dışında aşağıdaki ücretler uygulanır:                  
a) Dış Çekim/Saat                : 500 TL

b) İç Çekim/Saat                  : 2000 TL

c) Eser/Obje Çekimi (adet)  : 250 TL

ç) İki saatten fazla süren obje çekimlerinde saat başına % 10 ek ücret alınır. Çekim öncesi hazırlık aşamasında geçen süre için saat başı çekim ücretinin % 50’si oranında ücret alınır. Bir saatten az sürede gerçekleştirilecek çekimlerde bir saatlik ücret alınır.
 
(6) Ürün ve firma tanıtımına konu olacak reklam filmi çekimlerinde aşağıda belirtilen günlük ücretler alınır:

a) Beylerbeyi Sarayı
Dış Çekim: 35.000 TL

b) Yıldız-Şale, Maslak, Aynalıkavak, Beykoz Ihlamur ve Küçüksu Kasırları
Dış Çekim : 10.000 TL

c) Yıldız Çini ve Porselen ile Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikaları
Dış Çekim: 5.000 TL

ç) Sanat Galerisi : 5.000 TL

d) Saray Koleksiyonları Müzesi : 5.000 TL
 
(7) Ürün ve firma tanıtımına konu olacak reklam fotoğrafı çekimlerinde aşağıda belirtilen günlük ücretler esas alınır:

a) Beylerbeyi Sarayı :
Dış Çekim : 10.000 TL

b)Yıldız-Şale :
Dış Çekim : 5.000 TL

c) Maslak, Aynalıkavak, Beykoz, Ihlamur ve Küçüksu Kasırları :
 Dış Çekim: 5.000 TL

ç) Yıldız Çini ve Porselen ile Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikaları :
Dış Çekim: 3.000 TL

d) Sanat Galerisi : 3.000 TL

e) Saray Koleksiyonları Müzesi : 3.000 TL
 
(8) Ürün, film ve firma tanıtımına konu olacak reklam filmi ve reklam fotoğrafı çekimlerinin birlikte gerçekleştirilmesi durumunda, reklam filmi ücretleri esas alınır. Reklam filmi ve fotoğrafı çekimlerinde, çekim ücreti belirlenmeyen alanlarda yapılacak çekimlerde en düşük bedelden az olmamak kaydıyla çekim komisyonunca belirlenen ücretler alınır.
 
(9) Mesai saatleri dışında çekime devam edilmesi gerekiyorsa, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından uygun görülmesi halinde, saat başına günlük reklam çekim bedelinin %10’u oranında ek ücret ödenerek çekimlere devam edilebilir.
 
Kopyalama ve kullanım

MADDE 8-(1) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığının,  her türlü kişi, kurum ve kuruluş tarafından yapılmış olan çekimlerden birer kopya isteme hakkı saklı olup, çekimlerin gösteri ve dağıtım hakkı da talep edilebilir.
 
(2) Çekimler; çekim iznine sahip kişi, kurum veya kuruluşça çekim izninin alınması aşamasında Milli Saraylara bildirilen çekim amacı dışında kullanılamaz.  
 
 
Sorumluluk

MADDE 9-(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde doğacak her türlü zarardan çekim izni verilen kişi, kurum ve kuruluş sorumlu olup, bunlara verilen izinler Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığınca iptal edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 
MADDE 10-(1) 12/10/2011 tarihli ve 5 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile onaylanan Milli Saraylar Daire Başkanlığına Bağlı Birimlerde Fotoğraf Çekme ve Görüntü Alma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
 
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.