Gezi Yönetmeliği

Başkanlık Divanı Karar Tarihi       : 06.02.2013
Karar No                                       : 41

Başkanlık Divanı Karar Tarihi       : 26.05.2014

Karar No                                       : 71

Başkanlık Divanı Karar Tarihi       : 15.06.2017

Karar No                                       : 40

Başkanlık Divanı Karar Tarihi       : 24.04.2018

Karar No                                       : 58

Başkanlık Divanı Karar Tarihi       : 10.05.2018

Karar No                                      : 59

 MİLLİ SARAYLARA BAĞLI  BiRiMLERDE GEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde yapılacak gezi uygulamaları konusunda uyulması gereken kuralları, gezi ücretlerini ve ücret uygulamalarını düzenlemektir.

 

Ziyarete açık birimler ve açılış-kapanış saatleri

MADDE 2- (1) Milli Saraylar bünyesinde ziyarete açık birimler şunlardır;

a) Dolmabahçe Sarayı

b) Beylerbeyi Sarayı

c) Yıldız Şale

ç) Florya Atatürk Köşkü

d) Yalova Atatürk Köşkü

e) Küçüksu Kasrı

f) Küçüksu Kasrı Mesire Alanı

g) Ihlamur Kasrı

h) Maslak Kasrı

ı) Aynalıkavak Kasrı

i) Beykoz Mecidiye Kasrı

j) Saray Koleksiyonları Müzesi

k) Milli Saraylar Resim Müzesi

l) Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası

m) Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası

n) TBMM Milli Saraylar Beykoz Cam Müzesi     (2) Ziyarete açık birimlerde;

a) Gezi saatleri,

b) Gişelerin açılış ve kapanış saatleri ile görevli personelin çalışma saatleri,

c) Kafeteryaların açılış ve kapanış saatleri, mevsim şartlarına uygun olarak Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığınca düzenlenir.

 

 

Ziyaret günleri

MADDE 3- (1) Saray, kasır, köşk ve müzeler Pazartesi günü dışında haftanın diğer günleri ziyarete açıktır. Fabrikalar mesai günlerinde ziyarete açık tutulur.

(2) Bu mekânlar, her yılın Ocak ayının birinci günü ile dini bayramların birinci günü ziyarete kapalıdır. Saray, köşk, kasır ve müzeler; dini bayramların diğer günleri, 10 Kasım ve Müzeler Haftasında 19 Mayıs günleri, ziyarete kapalı güne denk gelse dahi ziyarete açık tutulur.

 

Ziyarete kapatma

MADDE 4- (1) Ziyarete açık birimler, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirlenen genel ziyaret günleri dışında, şartların gerektirdiği durumlarda, bir günle sınırlı olmak üzere Müzecilik ve Tanıtım Başkanı’nın kararı ile, bir haftaya kadar Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığının kararı ile, daha uzun sürelerde ise TBMM Başkanlık Makamının onayı ile ziyarete kapatılabilir.

 

Gezi ve randevu sistemi

MADDE 5- (1) Milli Sarayların ziyarete açık birimleri Elektronik Rehberlik Sistemi ve/veya rehber eşliğinde gezilir. Milli Saraylarda, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığınca belirlenecek esaslara göre randevu sistemi uygulanır.

(2) Mekân ve objelerin korunması amacıyla gerekli olduğu durumlarda Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı’nın teklifi ile Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı tarafından günlük ziyaretçi sayısına sınırlama getirilebilir.

 

Görüntü alma yasağı

MADDE 6- (1) Ziyaretçiler, iç mekânlarda hiçbir şekilde görüntü alamaz ve çekim  yapamazlar.  

 

Gezi ücreti uygulamaları

MADDE 7- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından tam bilet bedelinin % 50'si, indirimli ücret adı altında alınır.

(2) Aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların gezilerinde öğrenci bileti uygulanır:

a)  14/06/1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumları tarafından düzenlenmiş öğrenci kimlik belgesi ve Uluslararası öğrenci Kimlik Kartı (ISIC: International Student Identity Card) ibraz eden öğrenciler.

b) Türkiye'de öğretmenlik yapanlar ile üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri.

c)   Er ve erbaşlar.

ç) Kültür dernekleri ve resmi belgeli vakıf mensuplarının düzenlediği geziler.

d)  Emniyet ve askeri personelin toplu gezileri.

(3) Aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar ücretsiz gezi uygulamasından yararlanırlar:

a)    0-6 yaş arası çocuklar.

b)    65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları.

c)    Malul ve muharip gaziler ve bir refakatçisi.         

ç) Şehit aileleri ve İstiklal Madalyası taşıyanlar.

d)    Engelliler ve beraberindeki bir refakatçisi.

e)    ICOM (Milletlerarası Müzeler Organizasyon Komitesi), ICOMOS (Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Organizasyon Merkezi), FİJET (Uluslararası Turizm Yazarları ve Gazeteciler Federasyonu), ICCROM (Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Araştırmaları Uluslararası Merkezi) üyeleri. TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), UFTAA (Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu) yönetim kurulu üyeleri.

f)     Milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri, resmi misafirler ve heyet mensupları, TBMM personeli, emeklileri, saray, köşk ve kasırlarda görevli Emniyet Koruma Şube Müdürlüğü personeli ve 1. derece yakınları.

g)    Silahlı Kuvvetler personelinden protokol mensubu olanlar.

ğ) Atatürk Haftası'nda, Ziyarete açık gün ve saatlerde, ziyarete açık mekânları ziyaret eden öğrenciler.

h)    Her yıl 10 Kasımda Dolmabahçe Sarayında gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Töreni etkinliklerine katılan tüm ziyaretçiler.

ı) 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları.

i)   Müzeler Haftası sebebiyle 19 Mayıs'ta tüm ziyaretçiler.
       j) Sarı Basın Kartı sahipleri.

k) Profesyonel turist rehberleri.

l) Öğretmenler Haftası boyunca öğretmenler ile üniversite öğretim elemanları.

m) Milli Egemenlik Haftasında öğrenciler ve Türkiye'ye davet edilen öğrenci grupları.

n) Öğrenci gruplarına eşlik eden öğretmenler.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 - (1) 12/10/2011 tarih ve 5 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile onaylanan Milli Saraylar Daire Başkanlığına Bağlı Birimlerde Gezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

 

MiLLİ SARAYLARA BAĞLI BiRiMLERiN GEZİ BiLET FiYATLARI

MEKÂN ADI

TAM

İNDİRİMLİ

ÖĞRENCİ

BAHÇE

DOLMABAHÇE SARAYI

 

 

 

 

SELAMLIK

60 TL.

30 TL.

10 TL.

-

HAREM

40 TL.

20 TL.

10 TL.

-

SELAMLIK+HAREM

90 TL.

45 TL.

10 TL.

 

OKUL ÖĞRENCİ GRUPLARI

 

 

10 TL.

 

BEYLERBEYİ SARAYI

40 TL.

20 TL.

10 TL.

5 TL.

YILDIZ ŞALE

20 TL.

10 TL.

5 TL.

5 TL.

FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ

20 TL.

10 TL.

5 TL.

5 TL.

AYNALIKAVAK KASRI

20 TL.

10 TL.

5 TL.

5 TL.

BEYKOZ MECİDİYE KASRI

20 TL

10 TL

5 TL

5 TL

KÜÇÜKSU KASRI

20 TL.

10 TL.

5 TL.

5 TL.

KÜÇÜKSU KASRI MESİRE ALANI

10 TL.

5 TL.

 

 

IHLAMUR KASRI

20 TL.

10 TL.

5 TL.

5 TL.

MASLAK KASRI

20 TL.

10 TL.

5 TL.

5 TL.

YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ

20 TL.

10 TL.

5 TL.

5 TL.

MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ

20 TL.

10 TL.

5 TL.

 

SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ

20 TL.

10 TL.

5 TL.

 

YILDIZ ÇİNİ VE PORSELEN FABRİKASI

20 TL.

10 TL.

5 TL.

 

HEREKE HALI VE İPEKLİ DOKUMA FABRİKASI

20 TL.

10 TL.

5 TL.

 

TBMM MİLLİ SARAYLAR BEYKOZ CAM MÜZESİ

20 TL.

10 TL.

5 TL.

 

TEMATİK TURLAR İKİ TAM BİLETLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.